Danish

Vedtægter for foreningen Mercy Outreach Danmark

1. Navn og cvr nummer: Mercy Outreach Danmark, 33288379.

2. Hjemsted: Nyvej 7, 1851 Frederiksberg

3. Formål: Mercy Outreach – Denmark har til formål at udføre humanitært arbejde ud fra et kristent grundsyn. Mercy Outreach – Denmark støtter Lisa og Søren Samuelsen og deres arbejde for at give håb og fremtid til fattige, udsatte og udnyttede mennesker i Asien. Hjælpen sker ved opstart og monitorering af projekter og tage del i partnerskaber, der giver disse mennesker en ny start og værdigt liv. Mercy Outreach – Danmark er et partnerskab mellem Nexø frikirke og København Vineyard som har en lang fælles historie med Lisa og Sørens projekter. Nexø Frikirke udsendte Lisa og Søren i 2001, København Vineyard har været med siden 2006 og i 2010 stiftede vi sammen Mercy Outreach – Danmark for at kunne stå stærkere. Vi samarbejder med vores søsterorganisation Mercy Outreach UK omkring fundraising. Nye støtte kirker og foreninger er velkomne.

4. Medlemmer: Alle kan blive medlemmer og medlemskabet er gyldig såfremt medlemmet betaler kontingent og bakker op om foreningens formål. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse. Kontingentet består af 100 kr om året.

5. Bestyrelsen:

A) Bestyrelsen består af mindst tre og højst ti medlemmer valgt på generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.

B) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

C) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

D) Bestyrelsen samles eller mødes online så ofte arbejdet, formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst to gange om året.

E) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

F) Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved Stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

G) Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.

6. Generalforsamling (Årsmøde): Generalforsamling afholdes hvert år før 15.september. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til de af medlemmerne opgivne e-mail adresser med angivelse af dagsorden. Dagsordenen skal omfatte følgende faste punkter:

A) Formandens samt Lisa og Sørens beretning for det forløbne år.

B) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

C) Valg til bestyrelsen (Ulige år)

D) Indkommende forslag.

Generalforsamlingen ledes af Bestyrelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives til bestyrelsen skriftligt senest en måned før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftligt begrundet anmodning fra mindst halvdelen af medlemmerne af foreningen. Indkaldelse skal ske efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kan dog kun besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor. Der skrives referat fra alle generalforsamlinger.

7. Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på foreningens hjemmeside eller hos formanden mindst otte dage før den ordinære generalforsamling. Ethvert medlem kan anmode om at få et eksemplar af årsregnskabet tilstillet sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

8. Tegningsret og ansvar:

A) I alle almindelige driftsforhold, indenfor de rammer bestyrelsen til enhver tid fastsætter, er det foreningens formand der tegner foreningen.

B) Ved alle større dispositioner er det foreningens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem der tegner foreningen.

C) Hverken medlemmer eller bestyrelse kan gøres personlig ansvarlig for foreningens gæld og forpligtelser.

9. Ophør: Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved opløsning skal foreningens formue deles ligeligt mellem Nexø Frikirke og København Vineyard Christian Fellowship. Den generalforsamling, der vedtager den endelige opløsning, godkender også fordelingen af formuen, og den afgående formand samt kassereren sørger for fordelingen inden for 2 måneder efter opløsningen.

Bestyrelsen

Forkvinde – Gitte Falk Jakobsen
Næstformand – Søren Samuelsen
Bestyrelsesmedlem, kasserer – Mette Grønbech-Dam
Bestyrelsesmedlem, sekretær – Mia F. Christiansen
Bestyrelsesmedlem – Lisa Samuelsen
Bestyrelsesmedlem – Kirstin Mortensen
Bestyrelsesmedlem – Martin N. Walsøe
Bestyrelsesmedlem – Lena Viftrup

English

Terms and conditions for Mercy Outreach Denmark

1. Name and VAT number: Mercy Outreach Danmark, 33288379.

2. Registered Office: Nyvej 7, 1851 Frederiksberg

3. Purpose: Mercy Outreach – Denmark aims to carry out humanitarian work from a christian perspective. Mercy Outreach – Denmark supports Lisa and Søren Samuelsen and their efforts to provide hope and a future for poor, vulnerable and exploited people in Asia. Help is given by launching and monitoring projects and participating in partnerships that give these people a new start and worthy life. Mercy Outreach – Denmark is a partnership between Nexø Frikirke (Nexoe Free Church) and Copenhagen Vineyard Christian Fellowship, both churches sharing a long history partnering with and supporting Lisa and Sørens projects. Nexø Frikirke sent out Lisa and Søren in 2001, and Copenhagen Vineyard has been part of the partnership since 2006. Together we founded Mercy Outreach – Denmark in 2010, in order to stand stronger. We work together with our sister organization, Mercy Outreach UK, concerning fundraising. New support churches and associations are welcome.

4. Members: Everyone can join as members and membership is valid if the member pays the membership fee and supports the purpose of the association. Lack of membership payment is considered to be a cancellation. The membership fee amounts to 100 kr per year.

5. Board:

A) The board consists of at least three and a maximum of ten members elected at the Annual General Meeting for a two-year period. Re-election may take place.

B) The board elects itself and consists of the chairman, vice-chairman, secretary and treasurer.

C) The board establishes its own rules of procedure.

D) The board meets online as often as work, chairman or at least two board members call for it. However, the board will meet at least twice a year.

E) The board is capable of making decisions when at least half of its members are present.

F) The decisions of the board are made by simple majority. If ties occur, the vote of the chairman or the vice chairman in the absence of the chairman, becomes the decisive vote.

G) The minutes of all board meetings are recorded.

6. Annual General Assembly: An annual general assembly must be held every year before September 15. Call to meeting must be given in writing with at least 14 days notice to the e-mail addresses provided by the members, stating the agenda. The agenda must always include following topics:

A) The chairman and Lisa and Søren’s report for the past year.

B) Presentation of the audited financial statements for approval.

C) Election to the Board (odd years)

D) Incoming proposals.

The General Meeting is chaired by the Board. Proposals for consideration at the annual general meeting must be submitted to the Board in writing no later than one month before the general meeting. Extraordinary general meetings must be held by the Board or upon written reasoned request from at least half of the members of the association. Notice must be made in accordance with the same guidelines as for the Annual General Meeting. At the general meeting each member has one vote. Votes can be submitted by written proxy. Decisions are made by ordinary majority voting among the attendants. However, amendments to the articles of association can only be decided if 2/3 of the attendants at a general meeting vote for this. A report is written from all general meetings.

7. Accounting and auditing: The association’s financial year runs from January 1 to December 31. The accounts are audited by an auditor elected by the general meeting. The audited accounts must be submitted for inspection on the Association’s website or at the chairman at least eight days before the Annual General Meeting. Any member may request to have a copy of the financial statements submitted together with the notice of the Annual General Meeting.

8. Warranty and liability:

A) In all general operating conditions, within the limits set by the Board at any given time, the association’s chairman represents the association.

B) In all major transactions, it is the chairman of the association together with another member of the Board, who represents the association.

C) Neither members nor the Board can be held personally liable for the association’s debts and obligations.

9. Termination: The association can only be terminated on agreement by a two-thirds majority of two consecutive general meetings at least one month apart. Upon termination, any assets of the association must be equally shared between Nexø Frikirke and Copenhagen Vineyard Christian Fellowship. The general meeting which concludes the final resolution, must also approve the distribution of assets. The departing chairman and the cashier must ensure the distribution within 2 months after the dissolution.

Board

Chairman – Gitte Falk Jakobsen
Vice-chairman – Søren Samuelsen
Boardmember, cashier – Mette Grønbech-Dam
Boardmember, secretary – Mia F. Christiansen
Boardmember – Lisa Samuelsen
Boardmember – Kirstin Mortensen
Boardmember – Martin N. Walsøe
Boardmember – Lena Viftrup