Danish

Betalingsbetingelser
Terms for conclusion of a fixed gift agreement via payment card

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Mercy Outreach igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Mercy Outreach trækker det valgte beløb 1 gang hver måned.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering på e-mail, ved hver betaling.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Mercy Outreach med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Mercy Outreach sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Mercy Outreach til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Mercy Outreach registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, med mindre der tale om indberetning af gaver Skat. Mercy Outreach gemmer oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Giver kan til enhver tid bede om sletning af de informationer Mercy Outreach har om giveren.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Mercy Outreach lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med de nye kortoplysnigner.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Mercy Outreach på e-mail: admin@mercyoutreach.dk.

Fortrydelsesret
Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse eller e-mail:

Mercy Outreach Danmark
A.C. Meyersvænge 68

2450 København SV
admin@mercyoutreach.dk
mercyoutreach.dk

English

Terms for conclusion of a fixed gift agreement via payment card

Fixed gift agreement via credit card
When a gift-giver supports Mercy Outreach through a fixed gift agreement, Mercy Outreach is allowed to withdraw the selected amount once a month.

Prices

In addition to the donation, there are no costs associated with the conclusion of a fixed gift agreement.

Receipt

Gift-giver receives a receipt by email, at each payment.

Purchase and liability
If the gift-giver has provided his social security number (CPR number) to Mercy Outreach for tax deduction under applicable rules, Mercy Outreach will, for tax reasons, take care of reporting to SKAT of the total amount donated. In addition, there is no consideration from Mercy Outreach to the gift-giver, and likewise, the gift-giver is under no obligation due to the donation.

Registration of information
Mercy Outreach records entered information in connection with the donation.
This information is not disclosed unless it concerns the submission of gifts to tax.
Mercy Outreach stores the information for five years in connection with the accounts.
Gift-giver may at any time request deletion of the information Mercy Outreach has about him or her.

Renewal
Upon the conclusion of a fixed gift agreement, Mercy Outreach is allowed to contact the gift -giver by e-mail and telephone to renew the subscription when the payment card expires or is blocked.
If there are ongoing payments from a card and you change / renew the card, the ongoing features are stopped, so we request that you renew card identification with the new card information.

Termination
Should gift-giver wish to annul his og her fixed gift agreement, he/she should contact Mercy Outreach via email: admin@mercyoutreach.dk

Cancellation
There is no right of cancellation on your donation over a fixed payment agreement with credit cards.

Complaints Processing
Complaints about errors / problems with the donation can be given to the following address or email:

Mercy Outreach Denmark
A.C. Meyersvænge 68

2450 København SV
admin@mercyoutreach.dk
mercyoutreach.dk